Darmowa wysyłka
tiktok instagram youtube

Polityka Prywatności

 1. Definicje
 2. Administrator - BMGG EUROPE GmbH, VAT DE316165938, z siedzibą BMGG EUROPE GMBH
  Billbrookdeich 36
  22113 Hamburg
 3. RODO- RozporządzenieParlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)
 4. Serwis- oznaczastronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie  www.onkron.pl
 5. Urządzenie- oznaczaelektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 6. Użytkownik– oznaczaosobę fizyczną, której dane osobowe dotyczą oraz/lub podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

 

 1. II. Dane kontaktowe w sprawachprzetwarzaniadanych osobowych.
 2. W sprawiewszelkichspraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Serwisu można się z nami skontaktować na adres e-mail: info@onkron.pl, lub na adres korespondencyjny: ul. Colonnaden 70, Hamburg, 20354, Niemcy.
 3. Mającnauwadze, ze ochrona danych osobowych Użytkowników Serwisu jest dla nas bardzo ważna w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia oraz nadzoru nad standardami ochrony danych osobowych, został w yznaczony Inspektor Ochrony Danych. Naszym inspektorem jest Julia Tomaszewska - kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: info@onkron.pl

 

III. Obowiązki informacyjne Administratora

 1. Zapisyzawarte w treścininiejszej Polityki Prywatności wyczerpują obowiązki BMGG EUROPE GmbH informacyjne   wynikające z art. 13 oraz art. 14 RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach poniżej wymienionych w pkt.
 2. Administrator deklaruje, żedołożyłwszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO.
 3. W przypadkujakichkolwiekniejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany poniżej do kontaktu w sprawach przetwarzania danych osobowych.
 4. Zbieramydaneosobowe tylko po otrzymaniu wyraźnej zgody użytkownika. Gromadzimy dane osobowe potrzebne do przetworzenia zamówienia oraz subskrybowania biuletynu (oraz w kilku innych celach).
 5. Bezpiecznieprzechowujemydane osobowe zgodnie z wymogami rozporządzenia RODO i chronimy je przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.
 6. Nieudostępniamydanych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem sprawdzonych dostawców systemów płatności oraz firm pocztowych i kurierskich niezbędnych do realizacji zamówienia lub warunków subskrypcji.

 

IV.Okresy przetwarzania danych osobowych

 1. Przesyłającdaneosobowe podczas rejestracji w witrynie, składania zamówienia lub wypełniania formularza opinii, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) w następujących celach:
 • rejestracja w witrynie internetowej www.onkron.pl;
 • uczestnictwo w promocjach oferowanych lub organizowanych przez www.onkron.pl;
 • otrzymywanie informacji oraz komunikatów reklamowych, wiadomości o produktach oraz innych spersonalizowanych informacji;
 • składanie zamówienia w witrynie www.onkron.pl oraz komunikacja dotycząca zamówienia;
 • realizacja innych obowiązków www.onkron.pl;
 • tworzenie historii wyszukiwania i wyświetlania w witrynie www.onkron.pl;
 • wykorzystanie danych osobowych do tworzenia statystyk, poprawy jakości usług, optymalizacji witryny oraz innych badań marketingowych prowadzonych lub organizowanych przez www.onkron.pl.
 1. Przetwarzaniedanychosobowych oznacza każde działanie lub kombinację działań wykonywanych na danych osobowych ręcznie lub przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi obejmujących zbieranie, rejestrowanie, porządkowanie, gromadzenie, przechowywanie, aktualizowanie, modyfikowanie, wyodrębnianie, wykorzystywanie, przekazywanie (w tym przekazywanie stronom trzecim, nie wyłączając przekazywania o charakterze transgranicznym, jeżeli taka potrzeba wynikła w trakcie wypełniania obowiązków), anonimizację, blokowanie, usuwanie i niszczenie danych osobowych.
 2. Podczasprzetwarzaniadanych osobowych Użytkownika www.onkron.pl podejmuje niezbędne środki prawne, organizacyjne i techniczne w celu ich ochrony przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, niezamierzonym niszczeniem, modyfikowaniem, blokowaniem, kopiowaniem, udostępnianiem, rozpowszechnianiem, a także innymi niezgodnymi z prawem działaniami związanymi z danymi osobowymi.
 3. BMGG EUROPE GmbH ma prawonagrywania rozmów telefonicznych. Jednocześnie BMGG EUROPE GmbH zobowiązuje się do zapobiegania próbom nieuprawnionego dostępu do danych uzyskanych podczas rozmów telefonicznych oraz przekazywania tych danych stronom trzecim, które nie są bezpośrednio związane z realizacją zamówień i promocji.
 4. BMGG EUROPE GmbHzobowiązujesię nie ujawniać informacji otrzymanych od użytkownika dotyczących danych osobowych. Ujawnienie danych osobowych nie jest jednak uznawane za naruszenie obowiązków w przypadku, gdy obowiązek takiego ujawnienia wynika z wymogów obowiązującego prawa Unii Europejskiej.

 

 1. V. PolitykaCookies
 2. NiniejszaPolityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika zbieranych za pomocą plików Cookies.
 3. Cookies- oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych.
 4. Stosowaneprzez stronę Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 5. 4. Dzięki cookies pamiętamyimożemy przetworzyć produkty w koszyku, możemy poznać i zapisać preferencje użytkownika, śledzić wyświetlane reklamy oraz kompilować dane zagregowane dotyczące ruchu w witrynie i interakcji, aby w przyszłości zapewnić lepsze narzędzia i usprawnić obsługę. Komputer może wysyłać ostrzeżenie za każdym razem, kiedy wysyłany jest plik cookie; można też wybrać zablokowanie wszystkich plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Tak jak w większości witryn internetowych, niektóre z naszych usług mogą nie działać poprawnie po zablokowaniu plików Nadal można jednak składać zamówienia telefonicznie lub kontaktując się z obsługą klienta.

 

 1. VI. Geolokalizacja

1.Administrator zastrzega sobie możliwość udostępniana Użytkownikowi w ramach Serwisu opcji tzw. geolokalizacji, tj. określenia pozycji geograficznej Użytkownika w momencie korzystania przez niego z Serwisu.

 1. Geolokalizacjadokonywana jest wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, w oparciu o ustawienia przeglądarki i na podstawie adresu IP Urządzenia.
 2. Geolokalizacja jest używanawyłącznie w celu przedstawienia zawartości merytorycznej Serwisu dopasowanej do lokalizacji, w której znajduje się Użytkownik.
 3. Administrator nieśledzi ani nie zapamiętuje położenia Użytkownika w czasie korzystania z Serwisu. Dane o położeniu pobierane są tylko wtedy, gdy wymaga tego skorzystanie z powiązanej z nią funkcji.
 4. Usługigeolokalizacyjne można całkowicie wyłączyć w ustawieniach Urządzenia, jednak może to uniemożliwić lub utrudnić pełne korzystanie z Serwisu.

 

VII. Powiadomienia web push

 1. Serwismożeumożliwiać Użytkownikom korzystanie z powiadomień web push.
 2. Powiadomienia web push sąwysyłane do przeglądarkiinternetowej Użytkownika wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na otrzymywanie tych powiadomień. W celu wyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień web-push Użytkownik powinien w komunikacie wysłanym przez jego przeglądarkę internetową wybrać opcję oznaczoną jako „Zezwól na wysyłanie wiadomości push” lub innym równoznacznym sformułowaniem.
 3. Zgodanawysyłanie wiadomości web push może zostać w każdej chwili odwołania przez Użytkownika. W celu odwołania zgody Użytkownik powinien dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 4. W związku z korzystaniemprzezUżytkownika z powiadomień web push Administrator nie zbiera ani w inny sposób nie przetwarza danych osobowych Użytkownika.